Chalupa se nachází v podhorské osadě Kůsov, pouhý kilometr od známého centra zimních sportů Zadov – Churáňov na Šumavě.

Pronájem

Volné termíny

Prosinec 2020
PoÚtStČtSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
obsazenost chalupy

Všeobecné podmínky

 1. Předmětem pronájmu je chalupa Eliška, Stachy - Kůsov č. p. 410 (dále jen objekt), která bude užívána pro pobyt hostů za účelem jejich rekreace.
 2. Pronajímatel (dále jen majitel) garantuje pro budoucí hosty vybavení objektu a služby, které jsou deklarovány v bodě č. 9.
 3. Objednavatelem (dále jen klient) rekreačního pobytu musí být osoba starší 18 let, která odpovídá za závazky dalších účastníků pobytu (viz níže).
 4. Smluvní vztah vzniká na základě řádně vyplněné a podepsané Smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem podpisu obou stran a úhrady stanovené zálohy (viz níže) na pobyt klientem. Podpisem Smlouvy stvrzuje klient znalost s těmito podmínkami.
 5. Objekt je určen pro pobyt maximálně 8 osob. Počet lůžek (8× jednolůžko) je stanoven jako maximální počet ubytovaných osob včetně dětí.
 6. Pobyt klientů v objektu je realizován zpravidla v týdenních cyklech. Víkendové a kratší pobyty lze sjednat pouze mimo hlavní sezónu a mimo Vánoční - Silvestrovské svátky po dohodě s majitelem. U týdenních pobytů je nástup do objektu stanoven v sobotu od 15 do 19 hodin, ukončení pobytu následující sobotu s předáním objektu majiteli do 10 hodin.
 7. Klient je povinen před odjezdem provést závěrečný úklid. Pokud tak neučiní, bude mu z kauce odečtena částka ve výši 500 Kč. Za tuto částku si lze u majitele rovněž závěrečný úklid přiobjednat.
 8. Při nástupu předá majitel klientovi rekreační objekt v uklizeném stavu, dle inventáře (v jedné kopii ponechán přímo v objektu) předá zařízení jednotlivých místností. Po kontrole předá majitel klientovi klíče od objektu s potvrzením o zaplacení vratné kauce, která činí 3 000 Kč za pobyt a kterou klient platí ihned při nástupu.
  Poplatek za psa činí 300 Kč / týden.
  Při odchodu majitel s klientem znovu zkontroluje stav objektu a zařízení dle inventáře. Neshledá-li žádných závad, převezme klíče a vrátí klientovi kauci v plné výši. Pokud majitel zjistí po závěrečné kontrole závady způsobené klientem, je oprávněn z kauce odečíst částku odpovídající této závadě.
  V případě, že taková závada/y přesáhne v součtu 3000 Kč, je majitel objektu oprávněn vymáhat na klientovi další doplatek.
 9. Cena(nejsem plátcem DPH):
  • Ceny pronájmu:
   • Cenu pronájmu za jeden týden pobytu si majitel stanovuje v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., viz Ceny pronájmu
  • Cena zahrnuje:
   • pobyt v rekreačním zařízení na smluvenou dobu
   • spotřebu vody
   • spotřebu otopu (dřevo) - přidělené množství
   • dětskou postýlku
  • Cena nezahrnuje:
   • vratnou kauci (viz výše)
 10. Způsob platby:
  Zálohu na pobyt zaplatí klient nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení Smlouvy (přihlášky), zpravidla převodním příkazem na účet, který bude uveden na přihlášce (pokud není dohodnuto s majitelem jinak).
  Výše zálohy:
  Hlavní sezóna: 3 000 Kč
  Vedlejší sezóna: 2 000 Kč
  Vánoce + Silvestr: 3 500 Kč
  Víkend: 1 000 Kč
  Ostatní: dle domluvy

  Důležité: po odsouhlasení volného termínu zašle majitel klientovi Smlouvu (přihlášku) ve dvou vyhotoveních. Klient obratem zašle jeden jím podepsaný výtisk Smlouvy nazpět majiteli a do stanovené lhůty (viz výše) zaplatí zálohu. Při převodu zálohové částky na účet (viz výše) doporučujeme uschovat doklad o zaplacení (stejně tak při zaslání peněz v hotovosti poštovní složenku).
  V případě, že klient nezaplatí řádně a včas zálohu na cenu pobytu, zaniká platnost Smlouvy s účinky od počátku!
  Doplatek do smluvní částky bude též uhrazen převodem na účet  2 týdny před nástupem.
 11. Stornovací podmínky:
  Zrušení pobytu ze strany klienta (musí být provedeno písemnou formou, pokud není dohodnuto s majitelem jinak) - storno poplatek:

  31 a více dnů před nástupem - 0 Kč
  31 - 15 dnů před nástupem - 50% ze zaplacené zálohy
  14 a méně dnů před nástupem - 100% ze zaplacené zálohy

  Při přerušení pobytu ze strany klienta se cena ani jakákoliv její část nevrací!
  Při stornování pobytu ze strany klienta bude zbylá část zálohy (její výše bude určena dle doby potvrzení stornování pobytu a nástupem na objednaný pobyt - viz bod 11) vrácena klientovi do 5 pracovních dnů.
  Při zrušení pobytu ze strany majitele (vyšší moc, porucha objektu, vážná závada atd.) budou do 5 pracovních dnů klientovi vráceny všechny jím zaplacené poplatky a bude mu nabídnuta 50% sleva na eventuální příští pobyt.
 12. Povinnosti klienta:
  • řídit se Smluvními podmínkami majitele
  • obeznámit se s obsluhou objektu, což potvrzuje podpisem Smlouvy
  • vyvarovat se jednání, která by vedla k poškození objektu či jeho zařízení
  • dodržovat zásady bezpečnosti (nezasahovat do elektroinstalace, bezpečná manipulace s otevřeným ohněm atd.)
  • klient plně zodpovídá za škody, které vznikly jeho přičiněním nebo zaviněním včetně všech účastníků pobytu
  • zjistí-li klient v průběhu rekreace jakoukoliv závadu, bez ohledu na to, zda ji způsobil sám či nikoliv, okamžitě vyrozumí majitele objektu (607 673 075 nebo 724 101 511)
  • vyvarovat se činností, které by nadměrně obtěžovaly okolí, odporovaly dobrým mravům či rušily noční klid
  • klienti jsou plně zodpovědní za vlastní zdraví, bezpečnost a své osobní věci včetně finančních prostředků, automobilu apod. po celou dobu trvání pobytu. Majitel neodpovídá za škody na zdraví či majetku klienta.
  • klient se zavazuje dodržet maximální počet ubytovaných osob v objektu po dobu celého pobytu !!!
  • po dobu pobytu udržovat objekt a jeho okolí v čistotě, odpad třídit do předem určených a označených nádob (plast, sklo, ostatní odpad)
  • uvnitř celého objektu je ZAKÁZÁNO kouřit !!!
  • uvnitř objektu se vyžaduje užívání domácí obuvi (přezuvek) 
  • Nedodržení podmínek ze strany klienta může být důvodem k ukončení pobytu bez náhrady!
 13. Povinnosti majitele:
  • umožnit klientovi využití celého objektu (viz inventář) po sjednanou dobu. Majitel je povinen obeznámit klienta s provozem a obsluhou objektu a jeho příslušenstvím.
  • předat klientovi při nástupu objekt v provozuschopném stavu, uklizený, nikým neobývaný, se zajištěním dodávky teplé a studené vody včetně el. energie.
  • poskytnout nádobí k vaření a servírování pro stanovený počet osob
  • řešit oprávněné stížnosti a připomínky klientů týkající se objektu
  • být po dobu pobytu klientů v objektu dostupný na mobilním telefonu (viz bod 12)
  Pokud vznikne ze strany majitele objektu situace, která má za následek zhoršení podmínek pobytu klienta, má majitel za povinnost neprodleně provést všechna opatření, aby tuto situaci odstranil, eventuálně poskytl přiměřenou slevu z pobytu.
 14. Pes (jen malé plemeno) a další drobná domácí zvířata:
  - možno jen po domluvě s majitelem za předpokladu plné odpovědnosti za zvíře a pečlivém úklidu po něm
 15. Dodatky:
  Obě strany svým podpisem Smlouvy potvrzují seznámení s výše uvedenými podmínkami pronájmu.

Vážený kliente, naší snahou je poskytnout Vám co možná nejlepší služby, vysokou úroveň pobytu a komfortu po dobu Vaší rekreace v krásném prostředí Šumavy. Jsme rádi, že jste si zvolili právě náš objekt a doufáme, že kvalita poskytovaných služeb Vás přesvědčí k opakovaným pobytům u nás.

Za pronajímatele:
Bohumila Pastorová
Nový Jáchymov č. 134
267 03 Nový Jáchymov (okr. Beroun)
telefon: 311 693 392
mobil: 607 673 075
e-mail: b.pastorova@atlas.cz

DŮLEŽITÉ: majitel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv upravit!

Všeobecné podmínky Chalupa Eliška v PDF (ke stažení)

nahoru

Provozovatel ubytování

Bohumila Pastorová
Nový Jáchymov 134
267 03 Nový Jáchymov

telefon: +420 311 693 392
telefon: +420 607 673 075
e-mail: b.pastorova@atlas.cz

Chalupa Eliška © 2012 | Developed by Kinet